Xu hướng, công nghệ đang được quan tâm hiện nay, mô hình điện toán đám mây, công nghệ ảo hóa nổi lên như một xu thế mới, có tầm ảnh hưởng lớn tới nền CNTT truyền thống, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới công nghệ. 

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước cũng đã nhanh chóng nắm bắt và tăng cường nghiên cứu, triển khai các ứng dụng CNTT theo mô hình điện toán đám mây, áp dụng công nghệ ảo hóa để tối ưu hóa chi phí đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả công việc. Khóa học “Quản lý máy chủ ảo bằng công nghệ đám mây của Microsoft” với thời lượng 5 ngày học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng triển khai và quản lý máy ảo một cách đơn giản, hiệu quả và tối ưu sử dụng các nguồn tài nguyên hệ thống, chi phí triển khai ban đầu thấp cho Doanh nghiệp.

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

― Malcolm X
  • Cấu hình ứng dụng ảo hóa Microsoft Server (App-V) để có sử dụng liên tục và triển khai ứng dụng hoàn toàn.
  • Xây dựng các thành phần cốt lõi cần thiết cho việc cung cấp cấu trúc dịch vụ.
  • Phân bổ các nguồn lực và cấp quyền truy cập đến một đám mây.

Nội dung khóa học

  • Cấu hình và triển khai cấu trúc đám mây.
  • Cấu hình máy chủ PXE.
  • Cấu hình ứng dụng ảo hóa Microsoft Server (App-V) để có sử dụng liên tục và triển khai ứng dụng hoàn toàn.
  • Xây dựng các thành phần cốt lõi cần thiết cho việc cung cấp cấu trúc dịch vụ.
  • Phân bổ các nguồn lực và cấp quyền truy cập đến một đám mây.
  • Hiểu làm thế nào để giám sát các đám mây bằng cách sử dụng quản lý hoạt động.

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Hiểu làm thế nào để giám sát các đám mây bằng cách sử dụng quản lý hoạt động.

Hiểu các công cụ cần thiết để mở rộng và tùy chỉnh quản lý hoạt động cho các môi trường đám mây.

Thiết lập, cấu hình và tích hợp các thành phần cốt lõi của thành phần cốt lõi của quản lý dịch vụ vào cấu trúc đám  mây

Cấu hình một service catalog và sau đó xuất bản vào cổng thông tin Self-Service

Kiến thức cần thiết để triển khai và cấu hình Data Protection Manager vào đám mây

Triển khai và cấu hình Orchestrator vào đám mây, và sau đó tích hợp nó với các thành phần khác của trung tâm hệ thống.

Leave a Comment