Khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift (DO180) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 – 11/2/2020 giúp học viên xây dựng kiến thức và kỹ năng cốt lõi trong việc quản lý “Containers” thông qua trải nghiệm thực hành với Docker, Kubernetes và nền tảng Container Red Hat OpenShift. Giảng viên đã hướng dẫn học viên thông qua các bài tập lab thực hành cách xây dựng và quản lý các container Docker để triển khai trên cụm Kubernetes.

OpenShift Container Platform là một nền tảng ứng dụng được container cho phép các doanh nghiệp quản lý các triển khai vùng chứa và mở rộng các ứng dụng của họ bằng Kubernetes. OpenShift Container Platform cung cấp môi trường ứng dụng được xác định trước và xây dựng dựa trên Kubernetes để cung cấp hỗ trợ cho các nguyên tắc DevOps như giảm thời gian ra thị trường, cơ sở hạ tầng như mã, tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CD).

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

― Malcolm X

Kết thúc khóa học, các học viên đánh giá nội dung và các bài học lab thực hành gắn với các tình huống thực tế đã hỗ trợ rất nhiều cho các cán bộ trong công việc kỹ thuật hàng ngày.

Tầm Quan trọng của OpenShift

OpenShift Container Platform là một nền tảng ứng dụng được container cho phép các doanh nghiệp quản lý các triển khai vùng chứa và mở rộng các ứng dụng của họ bằng Kubernetes. OpenShift Container Platform cung cấp môi trường ứng dụng được xác định trước và xây dựng dựa trên Kubernetes để cung cấp hỗ trợ cho các nguyên tắc DevOps như giảm thời gian ra thị trường, cơ sở hạ tầng như mã, tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CD).

Leave a Comment