Latest Past Events

Triển khai: Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift (DO180)

OpenShift Container Platform là một nền tảng ứng dụng được container cho phép các doanh nghiệp quản lý các triển khai vùng chứa và mở rộng các ứng dụng của họ bằng Kubernetes. OpenShift Container Platform cung cấp môi trường ứng dụng được xác định trước và xây dựng dựa trên Kubernetes để cung cấp hỗ trợ cho các nguyên tắc DevOps như giảm thời gian ra thị trường, cơ sở hạ tầng như mã, tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CD).

$150

Phân tích, giám sát, vận hành trung tâm An ninh Mạng

Các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng tinh vi hơn, do hacker ngày càng có trình độ, được đầu tư, và có tổ chức. Các giải pháp an ninh hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết dù đã có nhiều cố gắng liên tục cập nhật. Trên thế giới và tại Việt Nam đều đã ghi nhận những cuộc tấn công an ninh mạng lớn vào các tổ chức được cho là có hệ thống thông tin bảo mật vững chắc như: FBI, NASA, Microsoft, Google, Facebook,….

$50

Quản lý rủi ro trung tâm Dữ liệu (Certified Data Center Risk Professional – CDRP)

Với việc tập trung các kiến thức quản lý rủi ro trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tính chất vật lý của các trang thiết bị trong Data Center, học viện sẽ học cách xác định và định lượng rủi ro trong tổ chức , xây dựng các chính sách làm giảm nguy cơ rủi ro đến một mức độ chấp nhận được, từ đó đề xuất cho tổ chức, doanh nghiệp các quyết định đầu tư đúng đắn với các số liệu khoa học.

$50