Microsoft ra thông báo các chứng chỉ MCSA, MCSD, MCSE sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2020. Cụ thể như sau:

 • MCSA: BI Reporting
 • MCSA: Dynamics 365 for Operations
 • MCSA: SQL 2016 BI Development
 • MCSA: SQL 2016 Database Admin
 • MCSA: SQL 2016 Database Dev
 • MCSA: SQL Server 2012/2014
 • MCSA: Universal Windows Platform
 • MCSA: Web Applications
 • MCSA: Windows Server 2012
 • MCSA: Windows Server 2016
 • MCSD: App Builder
 • MCSE: Business Applications
 • MCSE: Core Infrastructure
 • MCSE: Data Management & Analytics
 • MCSE: Productivity

Tương ứng các kỳ thi thuộc chứng chỉ cũng sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2020; chi tiết như sau:

70-333: Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015
70-334: Core Solutions for Microsoft Skype for Business 2015
70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016
70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
70-457: Developing Mobile Apps
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
70-411: Administering Windows Server 2012
70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure
70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014
70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server
70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-483: Programming in C#

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

― Malcolm X

Nếu bạn muốn lấy các chứng chỉ MCSA, MCSD, MCSE bạn phải hoàn thành các kỳ thi tương ứng trước ngày hết hạn.

Lưu ý: các chứng chỉ hết hạn tuy nhiên các khóa học đào tạo tương ứng vẫn có thể được duy trì bình thường (tùy vào chương trình).

Danh sách chuyển đổi các chứng chỉ cũ theo chứng chỉ mới của Microsoft

MCSE: Core Infrastructure.

Bắt đầu với các chứng chỉ sau

 • Azure Administrator Associate: AZ-103
 • Azure Solutions Architect Expert: AZ-300 & AZ-301
 • Azure Security Engineer Associate: AZ-500

MCSE: Productivity

Bắt đầu với một trong các chứng chỉ sau:

 • Teams Administrator Associate: MS-700
 • Messaging Administrator Associate: MS-200 & MS-201
 • Security Administrator Associate: MS-500

Và lấy thêm chứng chỉ:

 • Enterprise Administrator Expert: MS-100 & MS-101

MCSE: Data Management & Analytics

Lorem ipsu

Bắt đầu với các chứng chỉ sau

 • Azure Database Administrator Associate (coming soon)
 • Data Analyst Associate   (coming soon)
 • Azure Data Engineer Associate: DP-200 & DP-201
 • Azure AI Engineer Associate: AI-100
 • Azure Data Scientist Associate: DP-100

MCSD: App Builder
Bắt đầu với các chứng chỉ sau

MCSE: Business Applications

Bắt đầu với các chứng chỉ sau

0 Comments

 1. I really enjoyed this post. Very exciting article!! Lorem ipsum is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

  1. I agree with you. Lorem ipsum is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

 2. Thank you all for your feedback. Lorem ipsum is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Leave a Comment